دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 بانک گردشگری 1,400 %70.00
2 کارگزاری آگاه 600 %30.00