اطلاعاتی وجود ندارد!

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/10/18

مدیر صندوق:

كارگزاري آگاه

متولی صندوق:

مؤسسه حسابرسي آزمودگان

ضامن نقد شوندگی:

بانك گردشگري

مدیر ثبت:

بانك گردشگري

مدیران سرمایه گذاری:

مصطفي بياتي، عليرضا كرمي، شهرام پيراني

حسابرس:

موسسه حسابرسي بهرادمشار

مدیر اجرا:

سازمان بهزيستي