صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
صورتهای مالی نه ماهه صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری بانک گردشگری منتهی به 31-06-1396 (حسابرسی نشده) 1396/09/20
گزارش عملکرد نه ماهه صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری بانک گردشگری منتهی به 31-06-1396 (حسابرسی نشده) 1396/09/20
صورتهای مالی نه ماهه صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری بانک گردشگری منتهی به 31-06-1396 (حسابرسی شده) 1396/09/20
گزارش عملکرد نه ماهه صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری بانک گردشگری منتهی به 31-06-1396 (حسابرسی شده) 1396/09/20
صورتهای مالی شش ماهه صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری بانک گردشگری منتهی به 31-06-1396 (حسابرسی شده) 1396/08/15
گزارش عملکرد شش ماهه صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری بانک گردشگری منتهی به 31-03-1396 (حسابرسی شده) 1396/08/15
صورتهاي مالي 9ماهه براي دوره مالي منتهي به 31 شهریور ماه 1395 (حسابرسي نشده) 1396/08/01
صورتهای مالی سه ماهه صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری بانک گردشگری منتهی به 30-12-1395 1396/07/17
گزارش عملکرد سه ماهه صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری بانک گردشگری منتهی به 30-12-1395 1396/07/17
صورتهای مالی شش ماهه صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری بانک گردشگری منتهی به 31-03-1396 (حسابرسی نشده) 1396/07/17
گزارش عملکرد شش ماهه صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری بانک گردشگری منتهی به 31-03-1396 (حسابرسی نشده) 1396/07/17
صورت های مالی سالیانه برای دوره مالی منتهی به 30 آذر ماه 1395(حسابرسی شده) 1395/12/25
گزارش عملکرد سالیانه برای دوره مالی منتهی به 30 آذر 1395(حسابرسی شده) 1395/12/25
گزارش صرف وجوه مدير اجرا بابت شش ماهه دوم سال 1393 1395/12/03
صورتهاي مالي سالیانه براي دوره مالي منتهي به 30 آذر ماه 1395(حسابرسي نشده) 1395/10/28
گزارش عملكرد سالیانه براي دوره مالي منتهي به 30 آذر ماه 1395 (حسابرسي نشده) 1395/10/28
صورتهاي مالي 9ماهه براي دوره مالي منتهي به 31 شهریور ماه 1395 (حسابرسي نشده) 1395/10/14
تاییدیه متولی دررابطه با هزینه کردسود صندوق مربوط به 6ماهه اول- توسط مدیر اجرا 1395/08/11
گزارش هزینه کرد سود صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری بانک گردشگری مربوط به 6ماهه اول 1395/08/08
صورتهاي مالي 9ماهه براي دوره مالي منتهي به 31 شهریور ماه 1395 (با امضای متولی) 1395/08/03
گزارش عملکرد 9 ماهه برای دوره مالی منتهی به 31-06-95 1395/08/01
صورتهاي مالي 9ماهه براي دوره مالي منتهي به 31 شهریور ماه 1395 (حسابرسي نشده) 1395/08/01
صورتهای مالی 6 ماهه برای دوره مالی منتهی به 31/03/1395 (حسابرسی شده) 1395/06/14
گزارش عملکرد 6 ماهه برای دوره مالی منتهی به 31 خرداد ماه 1395 (حسابرسي شده) 1395/06/14
گزارش عملکرد 6 ماهه برای دوره مالی منتهی به 31 خرداد ماه 1395 1395/04/30
صورتهای مالی 6 ماهه برای دوره مالی منتهی به 31/03/1395 (حسابرسی نشده) 1395/04/30
گزارش عملكرد 3 ماهه براي دوره مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1394 1395/02/01
صورتهاي مالي 3 ماهه براي دوره مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1394 1395/02/01
صورتهاي مالي سالیانه براي دوره مالي منتهي به 30 آذر ماه 1394(حسابرسي شده) 1394/12/02
گزارش عملكرد سالیانه براي دوره مالي منتهي به 30 آذر ماه 1394 (حسابرسي شده) 1394/12/02
صورتهاي مالي سالیانه براي دوره مالي منتهي به 30 آذر ماه 1394(حسابرسي نشده) 1394/10/29
گزارش عملكرد سالیانه براي دوره مالي منتهي به 30 آذر ماه 1394 (حسابرسي نشده) 1394/10/29
گزارش عملکرد سالیانه برای دوره مالی منتهی به 30-09-91 1394/10/14
گزارش عملکرد 6 ماهه برای دوره مالی منتهی به 31-03-91 1394/10/14
گزارش مدير اجرا منتهي به اسفند ماه 1392 1394/10/05
صورتهاي مالي 6 ماهه براي دوره مالي منتهي به 31 خرداد ماه 1394-حسابرسي شده 1394/09/30
گزارش عملكرد 9ماهه براي دوره مالي منتهي به 31 شهریور ماه 1394-حسابرسی نشده 1394/09/15
صورتهاي مالي 9ماهه براي دوره مالي منتهي به 31 شهریور ماه 1394(حسابرسي شده) 1394/09/10
گزارش عملكرد 9ماهه براي دوره مالي منتهي به 31 شهریور ماه 1394(حسابرسي نشده) 1394/07/28
صورتهاي مالي 9ماهه براي دوره مالي منتهي به 31 شهریور ماه 1394(حسابرسي نشده) 1394/07/28
گزارش عملكرد 9ماهه براي دوره مالي منتهي به 31 شهریور ماه 1394(حسابرسي نشده) 1394/07/28
گزارش عملكرد 6 ماهه براي دوره مالي منتهي به 31 خرداد ماه 1394(حسابرسي شده) 1394/07/12
صورتهاي مالي 6 ماهه براي دوره مالي منتهي به 31 خرداد ماه 1394(حسابرسي شده) 1394/07/12
گزارش عملكرد 6 ماهه براي دوره مالي منتهي به 31 خرداد ماه 1394(حسابرسي نشده) 1394/04/31
صورتهاي مالي 3 ماهه براي دوره مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1393(حسابرسي نشده) 1394/02/06
گزارش عملكرد 3 ماهه براي دوره مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1393 (حسابرسي نشده) 1394/02/05
صورتهاي مالي سالیانه براي دوره مالي منتهي به 30 آذر ماه 1393(حسابرسي شده) 1393/12/10
گزارش عملكرد سالیانه براي دوره مالي منتهي به 30 آذر ماه 1393 (حسابرسي شده) 1393/12/10
گزارش مدیر اجرا منتهی به نیمه اول 92 1393/11/14
گزارش عملكرد سالیانه براي دوره مالي منتهي به 30 آذر ماه 1393 (حسابرسي نشده) 1393/10/29
صورتهاي مالي سالیانه براي دوره مالي منتهي به 30 آذر ماه 1393(حسابرسي نشده) 1393/10/29
صورتهاي مالي 6 ماهه براي دوره مالي منتهي به 31 خرداد ماه 1393(حسابرسي شده) 1393/09/15
گزارش عملكرد 6 ماهه براي دوره مالي منتهي به 31 خرداد ماه 1393(حسابرسي شده) 1393/09/15
صورتهاي مالي 9ماهه براي دوره مالي منتهي به 31 شهریور ماه 1393(حسابرسي نشده) 1393/07/30
گزارش عملكرد 9ماهه براي دوره مالي منتهي به 31 شهریور ماه 1393(حسابرسي نشده) 1393/07/30
گزارش عملكرد 6 ماهه براي دوره مالي منتهي به 31 خرداد ماه 1393(حسابرسي نشده) 1393/04/29
صورتهاي مالي 6 ماهه براي دوره مالي منتهي به 31 خرداد ماه 1393(حسابرسي نشده) 1393/04/29
گزارش عملكرد 3 ماهه براي دوره مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1392 (حسابرسي نشده) 1393/01/25
صورتهاي مالي 3 ماهه براي دوره مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1392(حسابرسي نشده) 1393/01/25
صورتهاي مالي سال مالي براي دوره مالي منتهي به 30 آذر ماه 1392(حسابرسي شده) 1392/12/10
گزارش عملكرد سال مالي براي دوره مالي منتهي به 30 آذر ماه 1392 (حسابرسي شده) 1392/12/05
گزارش عملكرد سال مالي براي دوره مالي منتهي به 30 آذر ماه 1392 (حسابرسي نشده) 1392/11/13
صورتهاي مالي 6 ماهه براي دوره مالي منتهي به 31 خرداد ماه 1392(حسابرسي شده) 1392/11/07
گزارش عملكرد 6 ماهه براي دوره مالي منتهي به 31 خرداد ماه 1392 1392/11/02
صورتهاي مالي سال مالي براي دوره مالي منتهي به 30 آذر ماه 1392(حسابرسي نشده) 1392/10/21
صورتهاي مالي 6 ماهه براي دوره مالي منتهي به 31 خرداد ماه 1392(حسابرسي نشده) 1392/10/15
صورتهاي مالي 9 ماهه براي دوره مالي منتهي به 31 شهريور ماه 1392 1392/10/01
گزارش عملكرد 9 ماه براي دوره مالي منتهي به 31 شهريور ماه 1392 1392/09/06
گزارش مدير اجرا منتهي به اسفند ماه 1391 1392/08/29
صورتهاي مالي 3 ماهه براي دوره مالي منتهي به 30 اسفند ماه 1391 1392/02/21
صورتهاي مالي 11 ماه 4 روزه براي دوره مالي منتهي به 30 آذر ماه1391 (حسابرسي شده) 1391/11/30
صورتهاي مالي 11 ماه 4 روزه براي دوره مالي منتهي به 30 آذر ماه1391 (حسابرسي نشده) 1391/11/30
صورتهاي مالي 8 ماه 4 روزه براي دوره مالي منتهي به 31 شهريور ماه1391 1391/07/24
صورتهاي مالي 5 ماه 4 روزه براي دوره مالي منتهي به 31خردادماه1391 (حسابرسي شده) 1391/05/24
صورت مالي براي دوره مالي 2 ماه و 4 روز منتهي به 29 اسفندماه 1390 1390/12/29