Menu

اهداف

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش مي‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادي سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینة بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوري و تحليل اطلاعات و گزينش سبد بهينة اوراق بهادار بین همة سرمایه‌گذاران تقسيم مي‌شود و سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانياً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلية حقوق اجرايي مربوط به صندوق از قبيل دريافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام مي‌دهد و در نتيجه سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمايه‌گذاري کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

الزامات سرمایه گذاری

اين صندوق از نوع صندوق سرمايه گذاري مختلط در اوراق بهادار با درآمد ثابت و سهام و با پيش بيني سود است. از ابتداي ماه سوم فعاليت تا ٦٠ روز مانده به پايان دورة فعاليت صندوق، نصاب هاي زير بر اساس ارزش روز دارايي هاي صندوق رعايت مي شود:

شرح نسبت از کل دارائیهای صندوق
١   سرمايه گذاري در اوراق مشاركت، سپرده بانكي, گواهي سپرده بانكي و اوراق بهادار با درآمد ثابت حداقل ٤٠% و حداكثر ٦٠% از كل دارايي هاي صندوق
١-١ اوراق بهادار منتشره از طرف يك ناشر حداكثر ٤٠% از دارايي هاي صندوق كه به بند ١ فوق اختصاص داده شده اند.  
١-٢ اوراق تضمين شده توسط يك ضامن حداكثر ٣٠% از دارايي هاي صندوق كه به بند ١ فوق اختصاص داده شده اند.  
٢ سهام و حق تقدم سهام پذيرفته شده در بورس تهران يا بازار اول فرابورس ايران حداقل ٤٠% و حداكثر ٦٠% از كل دارايي هاي صندوق  
٢-١ سهام و حق تقدم منتشره از طرف يك ناشر حداكثر ٢٠% از دارايي هاي صندوق كه به بند ٢ فوق اختصاص داده شده اند.  
٢-٢ سهام و حق تقدم پذيرفته شده در يك صنعت حداكثر ٣٠% از دارايي هاي صندوق كه به بند ٢ فوق اختصاص داده شده اند.  
٢-٣ سهام و حق تقدم پذيرفته شده در بازار اول فرابورس ايران حداكثر ١٠% از كل دارايي هاي صندوق  

دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان